Aanmeldformulier beschermd wonen Flevoland

Waarvoor is dit formulier?

Bij beschermd wonen gaat het om het bieden van onderdak en begeleiding aan personen met een psychische aandoening. Het gaat om personen bij wie op participatie gerichte ondersteuning vanuit een beschermende woonomgeving centraal staat.

Onder beschermd wonen wordt in de Wmo 2015 verstaan:

 • wonen in een accommodatie van een instelling;
 • met het daarbij behorende toezicht en begeleiding;
 • gericht op het bevorderen en herstel van zelfredzaamheid en participatie;
 • gericht op het bevorderen van het psychisch en psychosociaal functioneren;
 • gericht op stabilisatie van een psychiatrisch ziektebeeld;
 • gericht op het voorkomen van verwaarlozing of maatschappelijke overlast;
 • gericht op het afwenden van gevaar voor cliënt of anderen;
 • bestemd voor personen met psychische of psychosociale problemen, die niet in staat zijn zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving.

GGD Flevoland bepaalt, aan de hand van criteria die door de zes gemeenten in Flevoland zijn opgesteld, of iemand toegang krijgt tot een plek in een beschermde woonvorm in Flevoland. Het betreft hier de gemeenten Almere, Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde. Meer informatie over de criteria en profielen beschermd wonen kunt u hier lezen.

De aanvraag voor beschermd wonen moet gedaan worden door een professional/begeleider via deze website. Vul daarvoor eerst de vragen hiernaast in.

U kunt GGD Flevoland bereiken via meldpuntoggz@ggdflevoland.nl of via 088-0029915.

Toelichting

Veel gestelde vragen

Indien cliënt niet woonachtig is in Flevoland of regiobinding toegekend heeft gekregen dient u eerst contact op te nemen met GGD Flevoland. U krijgt dan via het meldpunt OGGz (te bereiken via meldpuntoggz@ggdflevoland.nl of 088-0029915) een vragenlijst toegestuurd. Deze kunt u ingevuld retourneren waarna GGD Flevoland toetst of cliënt voldoet aan de criteria van de landelijke toegankelijkheid, opgesteld door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Zie verder de uitleg bij het item “toelichting” op de website, vraag 3.

Onderstaande vragen dienen met ‘ja’ beantwoord te worden, voordat het aanmeldformulier zichtbaar wordt:

Iemand mag beschermd wonen als hij/zij 18 jaar of ouder is, een aanvraag voor beschermd wonen mag gedaan worden als iemand 17 jaar en 9 maanden is. Neem contact op met het betreffende wijkteam voor begeleiding en behandeling voor kinderen onder de 18 jaar.
Neem contact op met het Regionaal Meldpunt OGGz via 088-0029915 keuze 3.
Neem contact op met het wijkteam in uw gemeente.
Neem contact op met de gemeente waar cliënt beschermd wil wonen.

Let op:
Zorg dat u de volgende documenten bij de hand heeft, deze dienen tijdens de aanmeldprocedure geüpload te worden:

 • actuele DSM-diagnose op instellingspapier en ondertekend door een bevoegd persoon;
 • indien het een aanvraag voor een verlenging van een beschikking betreft, een actueel begeleidingsplan;
 • indien aanwezig, IQ-test;
 • indien aanwezig, gespreksverslag wijkteam;
 • Reeds aanwezige indicatiebesluiten;
 • Indien aanwezig, bewijs rechtbank beschermingsmaatregel;
 • Eventuele afwijzing Wlz aanvraag.
Een document mag niet groter zijn dan 5MB.
Het invullen van het aanmeldformulier kost gemiddeld 60 minuten. Tussentijds kan het formulier niet opgeslagen worden, houdt hier rekening mee.

Nog niet alle velden zijn correct ingevuld.

Beschermd wonen met een persoonsgebonden budget (PGB)

Namens u heeft uw zorgverlener een aanvraag ingediend voor beschermd wonen bij GGD Flevoland. Vervolgens heeft u een besluitbrief ontvangen van de gemeente Almere met hierin informatie over uw beschikking. Als u beschermd gaat wonen wordt dit gefinancierd middels Zorg in Natura (ZIN) of een Persoonsgebonden budget (PGB). U heeft voor een instelling gekozen waarbij wordt gewerkt met een PGB. Voordat dit PGB aan u wordt toegekend wordt er getoetst of u of uw vertegenwoordiger PGB-vaardig is. Per 1 januari 2017 ligt deze taak bij GGD Flevoland. Hoe dit in zijn werk gaat wordt middels de volgende stappen nader toegelicht.


 1. U kunt er voor kiezen om zelf het PGB te beheren of om hier iemand voor aan te wijzen.
 2. De PGB-beheerder vult het uitvoeringsplan in. In dit plan beschrijft u waarom u kiest voor een PGB, waar u de ondersteuning zal inkopen, op welke manier dit bijdraagt aan participatie en zelfredzaamheid en hoe u de kwaliteit van de ondersteuning wilt gaan borgen. U kunt dit uitvoeringsplan hieronder downloaden.
 3. Nadat u het plan heeft ingevuld, stuurt u het plan op naar het volgende e-mailadres: meldpuntoggz@ggdflevoland.nl
 4. GGD Flevoland nodigt de PGB-beheerder uit voor een gesprek over het uitvoeringsplan. Indien u voor vertegenwoordiging heeft gekozen wordt deze persoon ook uitgenodigd voor dit gesprek.
 5. Naar aanleiding van het gesprek geeft GGD Flevoland aan de gemeente Almere een advies over het gebruik van het PGB.
 6. Binnen acht weken na inlevering van het uitvoeringsplan bij GGD Flevoland stuurt de gemeente Almere u een brief met het besluit.
 7. Indien het besluit positief is stuurt u de zorgovereenkomst(en) op naar de gemeente Almere via e-mailadres beschermdwonen@almere.nl.
 8. De gemeente Almere en de SVB controleren uw zorgovereenkomst(en). Na akkoord staat uw PGB klaar bij de SVB.
 9. U kunt beschermd gaan wonen bij de instelling van uw keuze.

Uitvoeringsplan

U kunt hier het uitvoeringsplan downloaden.