Meldingsformulier beschermd wonen Flevoland

Waarvoor is dit formulier?

Beschermd wonen

Hieronder vallen de volgende profielen:

 • Profiel Beschut Wonen;
 • Profiel Midden;
 • Profiel Hoog.

Bij beschermd wonen gaat het om het bieden van onderdak en ondersteuning aan personen met een psychische aandoening. Het gaat om personen bij wie op participatie gerichte ondersteuning vanuit een beschermende woonomgeving centraal staat.

Onder beschermd wonen wordt in de Wmo 2015 verstaan:

 • wonen in een accommodatie van een instelling;
 • met het daarbij behorende toezicht en begeleiding;
 • gericht op het bevorderen en herstel van zelfredzaamheid en participatie;
 • gericht op het bevorderen van het psychisch en psychosociaal functioneren;
 • gericht op stabilisatie van een psychiatrisch ziektebeeld;
 • gericht op het voorkomen van verwaarlozing of maatschappelijke overlast;
 • gericht op het afwenden van gevaar voor cliënt of anderen;
 • bestemd voor personen met psychische of psychosociale problemen, die niet in staat zijn zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving.

Rol van de GGD

GGD Flevoland adviseert, aan de hand van criteria die door de zes gemeenten in Flevoland zijn opgesteld, over de toegang tot beschermd wonen in Flevoland. Dit zijn de gemeenten Almere, Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde. Het uiteindelijke besluit over beschermd wonen wordt genomen door de centrumgemeente Almere.

Hoe wordt de melding gedaan

De melding voor beschermd wonen moet gedaan worden via deze website, bij voorkeur door een professional/begeleider. Een onafhankelijk cliëntondersteuner kan ook helpen met de melding en het gesprek.

Wanneer de cliënt niet in Flevoland woont

Indien de cliënt niet woonachtig is in Flevoland dient u eerst contact op te nemen met GGD Flevoland middels het meldpunt OGGz, te bereiken via meldpuntoggz@ggdflevoland.nl of 088-0029915. Vanuit het meldpunt OGGz wordt u een vragenlijst voor de toets Landelijke Toegankelijkheid toegestuurd met verdere instructies voor het aanmeldproces Beschermd Wonen. GGD Flevoland toetst vervolgens of de cliënt voldoet aan de criteria van de landelijke toegankelijkheid. Deze zijn opgesteld door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Heeft u vragen

Antwoorden op veelgestelde vragen vindt u hier op de website van GGD Flevoland. Hier kunt u tevens nadere toelichting op het proces, een voorbeelddocument van het meldingsformulier en de criteria en profielen beschermd wonen vinden.

U kunt GGD Flevoland bereiken via meldpuntoggz@ggdflevoland.nl of via 088-0029915.

Wijziging Zeewolde

Per 1 januari 2024 is de gemeente Zeewolde voor beschermd wonen aangesloten bij GGD Noord Oost Gelderland.
Wilt u een melding doen voor een cliënt die afkomstig is uit Zeewolde? Kijk dan op https://www.ggdnog.nl/centrale-toegang
GGD Noord Oost Gelderland is telefonisch bereikbaar via 088-4433127 en per mail centraletoegang@ggdnog.nl

Vragen voorafgaand aan meldingsformulier

Wilt u een melding doen voor plaatsing binnen een Safehouse, dan mag u zich melden bij het lokale loket van de herkomstgemeente.

Onderstaande vragen dienen met ‘ja’ beantwoord te worden, voordat het meldingsformulier zichtbaar wordt:

Iemand mag beschermd wonen als hij/zij 18 jaar of ouder is, een aanvraag voor beschermd wonen mag gedaan worden als iemand 17 jaar en 6 maanden is. Neem contact op met het betreffende wijkteam voor begeleiding en behandeling voor kinderen onder de 18 jaar.
Neem contact op met het Regionaal Meldpunt OGGz via 088-0029915.
Neem contact op met het wijkteam in uw gemeente.
Neem contact op met de gemeente waar cliënt beschermd wil wonen.

Belangrijke informatie voor het doen van de melding

Let op:
Zorg dat u de volgende documenten bij de hand heeft, deze dienen tijdens de meldingsprocedure geüpload te worden:

 • actuele DSM-diagnose op instellingspapier en ondertekend door een bevoegd persoon;
 • indien aanwezig een actueel begeleidingsplan van ambulante ondersteuning, bij een verlengingsaanvraag een actueel plan van huidige (BW) ondersteuning.
 • indien aanwezig, IQ-test;
 • indien aanwezig, gespreksverslag wijkteam;
 • reeds aanwezige indicatiebesluiten;
 • indien aanwezig, bewijs rechtbank beschermingsmaatregel;
 • eventuele afwijzing Wlz aanvraag.
Een document mag niet groter zijn dan 5MB.


Op de website van GGD Flevoland kan een voorbeelddocument van het meldingsformulier gevonden worden. Het is verstandig om deze door te nemen voordat begonnen wordt met het invullen van het digitale formulier op deze meldpagina. Zie hiervoor: https://www.ggdflevoland.nl/Themas/maatschappelijke-zorg/beschermd-wonen

Het invullen van het meldingsformulier kost gemiddeld 60 minuten. U heeft 120 minuten de tijd voor het voltooien van de aanvraag via de website, daarna wordt de website gesloten. Tussentijds kan het formulier niet opgeslagen worden, houd hier rekening mee.

Nog niet alle velden zijn correct ingevuld.