Meldingsformulier beschermd wonen Flevoland

Waarvoor is dit formulier?

Bij beschermd wonen gaat het om het bieden van onderdak en ondersteuning aan personen met een psychische aandoening. Het gaat om personen bij wie op participatie gerichte ondersteuning vanuit een beschermende woonomgeving centraal staat.

Onder beschermd wonen wordt in de Wmo 2015 verstaan:

 • wonen in een accommodatie van een instelling;
 • met het daarbij behorende toezicht en begeleiding;
 • gericht op het bevorderen en herstel van zelfredzaamheid en participatie;
 • gericht op het bevorderen van het psychisch en psychosociaal functioneren;
 • gericht op stabilisatie van een psychiatrisch ziektebeeld;
 • gericht op het voorkomen van verwaarlozing of maatschappelijke overlast;
 • gericht op het afwenden van gevaar voor cliënt of anderen;
 • bestemd voor personen met psychische of psychosociale problemen, die niet in staat zijn zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving.

GGD Flevoland adviseert, aan de hand van criteria die door de zes gemeenten in Flevoland zijn opgesteld, over de toegang tot beschermd wonen in Flevoland. Dit zijn de gemeenten Almere, Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde. Het uiteindelijke besluit over beschermd wonen wordt genomen door de centrumgemeente Almere.

De melding voor beschermd wonen moet gedaan worden via deze website, bij voorkeur door een professional/begeleider. Vul daarvoor eerst de vragen hiernaast in.

U kunt GGD Flevoland bereiken via meldpuntoggz@ggdflevoland.nl of via 088-0029915.

Zie voor nadere toelichting op het proces, een voorbeelddocument van het meldingsformulier, de criteria en profielen beschermd wonen en de antwoorden op veelgestelde vragen de website van GGD Flevoland: https://www.ggdflevoland.nl/Themas/maatschappelijke-zorg/beschermd-wonen

Indien de cliënt niet woonachtig is in Flevoland dient u eerst contact op te nemen met GGD Flevoland middels het meldpunt OGGz, te bereiken via meldpuntoggz@ggdflevoland.nl of 088-0029915. Vanuit het meldpunt OGGz wordt u een vragenlijst voor de toets Landelijke Toegankelijkheid toegestuurd met verdere instructies voor het aanmeldproces Beschermd Wonen. GGD Flevoland toetst vervolgens of de cliënt voldoet aan de criteria van de landelijke toegankelijkheid. Deze zijn opgesteld door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Onderstaande vragen dienen met ‘ja’ beantwoord te worden, voordat het meldingsformulier zichtbaar wordt:

Iemand mag beschermd wonen als hij/zij 18 jaar of ouder is, een aanvraag voor beschermd wonen mag gedaan worden als iemand 17 jaar en 6 maanden is. Neem contact op met het betreffende wijkteam voor begeleiding en behandeling voor kinderen onder de 18 jaar.
Neem contact op met het Regionaal Meldpunt OGGz via 088-0029915.
Neem contact op met het wijkteam in uw gemeente.
Neem contact op met de gemeente waar cliënt beschermd wil wonen.

Let op:
Zorg dat u de volgende documenten bij de hand heeft, deze dienen tijdens de meldingsprocedure geüpload te worden:

 • actuele DSM-diagnose op instellingspapier en ondertekend door een bevoegd persoon;
 • indien het een melding voor een verlenging van een beschikking betreft, een actueel begeleidingsplan;
 • indien aanwezig, IQ-test;
 • indien aanwezig, gespreksverslag wijkteam;
 • reeds aanwezige indicatiebesluiten;
 • indien aanwezig, bewijs rechtbank beschermingsmaatregel;
 • eventuele afwijzing Wlz aanvraag.
Een document mag niet groter zijn dan 5MB.


Op de website van GGD Flevoland kan een voorbeelddocument van het meldingsformulier gevonden worden. Het is verstandig om deze door te nemen voordat begonnen wordt met het invullen van het digitale formulier op deze meldpagina. Zie hiervoor: https://www.ggdflevoland.nl/Themas/maatschappelijke-zorg/beschermd-wonen

Het invullen van het meldingsformulier kost gemiddeld 60 minuten. U heeft 120 minuten de tijd voor het voltooien van de aanvraag via de website, daarna wordt de website gesloten. Tussentijds kan het formulier niet opgeslagen worden, houd hier rekening mee.

Nog niet alle velden zijn correct ingevuld.