Aanmeldformulier beschermd wonen Flevoland

Waarvoor is dit formulier?

Bij beschermd wonen gaat het om het bieden van onderdak en begeleiding aan personen met een psychische aandoening. Het gaat om personen bij wie op participatie gerichte ondersteuning vanuit een beschermende woonomgeving centraal staat.

Onder beschermd wonen wordt in de Wmo 2015 verstaan:

 • wonen in een accommodatie van een instelling;
 • met het daarbij behorende toezicht en begeleiding;
 • gericht op het bevorderen en herstel van zelfredzaamheid en participatie;
 • gericht op het bevorderen van het psychisch en psychosociaal functioneren;
 • gericht op stabilisatie van een psychiatrisch ziektebeeld;
 • gericht op het voorkomen van verwaarlozing of maatschappelijke overlast;
 • gericht op het afwenden van gevaar voor de cliënt of anderen;
 • bestemd voor personen met psychische of psychosociale problemen, die niet in staat zijn zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving.

GGD Flevoland bepaalt, aan de hand van criteria die door de zes gemeenten in Flevoland zijn opgesteld, of iemand toegang krijgt tot een plek in een beschermde woonvorm in Flevoland. Het betreft hier de gemeenten Almere, Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde.

Een professional/begeleider kan namens een cliënt een aanvraag doen voor beschermd wonen via deze website. Vul daarvoor eerst de vragen hiernaast in.

U kunt GGD Flevoland bereiken via meldpuntoggz@ggdflevoland.nl of via 088-0029915 keuze 3.

Toelichting

Van AWBZ naar WMO
Op 1 januari 2015 is het beschermd wonen vanuit de AWBZ voor een groot gedeelte naar de WMO overgeheveld. Dit betekent dat niet meer het Rijk, maar de gemeenten verantwoordelijk zijn voor beschermd wonen. Daarmee zijn er ook nieuwe toegangsregels bepaald. Er wordt veel meer gekeken naar wat een persoon wel kan, en wat hij met hulp van zijn/haar omgeving zou kunnen, dan naar wat een persoon niet kan.

Indien het indicatiebesluit beschermd wonen van CIZ dat na 1 januari 2015 nog doorloopt, geldt een overgangsregeling. De overgangsregeling geldt voor de duur van het indicatiebesluit, maar uiterlijk tot en met 31 december 2019. De regeling houdt in dat het recht op beschermd wonen blijft bestaan, ook al valt dat niet langer onder de AWBZ.


Aanmeldprocedure
Aanvraagformulier
Een professional/begeleider kan namens een cliënt een aanvraag doen voor beschermd wonen. Een aanvraag voor beschermd wonen kan alleen gedaan worden als cliënt

 • 18 jaar is of binnen drie maanden 18 jaar wordt;
 • Een actuele psychiatrische diagnose heeft;
 • 24 uur per dag hulp en begeleiding nodig heeft;
 • Op zoek is naar een beschermde woonvorm in Flevoland.

Het invullen van het aanmeldformulier kost gemiddeld 45 minuten. Tussentijds kan het formulier niet opgeslagen worden, houdt hier rekening mee. Hier kan een pdf versie van het aanmeldformulier gevonden worden, het is verstandig om deze door te nemen voordat begonnen wordt met het invullen van het aanvraagformulier op de website. Zo moeten bijvoorbeeld de actuele diagnose en een eventuele rapportage van de IQ test bijgevoegd worden. Zorg dus dat u deze documenten digitaal beschikbaar heeft.

De aanvraag wordt pas in behandeling genomen als het formulier volledig is ingevuld. Mochten er nog onderdelen missen, dan krijgt u twee weken de tijd om de aanvraag te vervolledigen.


Gesprek
Medewerkers van GGD Flevoland nodigen de cliënt en de professional uit voor een gesprek op een kantoor van GGD Flevoland (Lelystad, Almere of Emmeloord). De medewerker bespreekt het aanmeldformulier met de cliënt en professional, en toetst hoe zelfredzaam de aanvrager is. Dit gebeurt door middel van het invullen van de zelfredzaamheidsmatrix (www.zelfredzaamheidmatrix.nl). Het gesprek duurt ongeveer 45 minuten.


Besluit
Binnen acht weken na ontvangst van een volledig ingevuld aanmeldformulier, ontvangen de cliënt en de professional het besluit. Bij toekenning van beschermd wonen, geeft GGD Flevoland daarbij ook aan voor welk profiel er een toekenning is af gegeven. Er bestaan twee profielen:

 • Profiel Midden (voormalig ZZP 3 en 4): de te realiseren doelstellingen van dit profiel zijn begeleiding gericht op stabilisatie, ontwikkeling waar mogelijk en/of herstel van de zelfregie).
 • Profiel Hoog (voormalig ZZP 5 en 6): de te realiseren doelstellingen van dit profiel zijn intensieve begeleiding gericht op stabilisatie, beheersbaar houden van de situatie, ontwikkeling waar mogelijk en ondersteuning bij achteruitgang.
Beschermd Wonen wordt toegekend voor één, twee of drie jaar. Als Beschermd Wonen niet toegekend wordt, kan contact opgenomen worden met het betreffende wijkteam zodat er andere typen begeleiding ingezet kunnen worden.


Financieringsvorm
Beschikt de instelling waar beschermd wonen wordt afgenomen over een subsidierelatie met de gemeente, dan wordt beschermd wonen bekostigd via Zorg in Natura. De gemeente en de instelling regelen de administratie rondom beschermd wonen.

In principe is het mogelijk om beschermd wonen via een persoonsgebonden budget (PGB) te bekostigen wanneer cliënt woonachtig is in een kleinschalige instelling voor beschermd wonen op PGB basis. Dit kan opgegeven worden bij de aanvraag, er wordt getoetst of cliënt in aanmerking komt voor een PGB.


Registratie van gegevens
Het aanvraagformulier, het gespreksverslag van het gesprek, de ingevulde zelfredzaamheidsmatrix en het uiteindelijke besluit worden opgeslagen in het beveiligde cliëntvolgsysteem van GGD Flevoland, Regionaal Meldpunt OGGz. Alleen medewerkers van GGD Flevoland die betrokken zijn bij Beschermd Wonen, hebben inzage in het dossier. Bij de aanvraag van een beschermd wonen plek gaat cliënt ermee akkoord dat zijn gegevens worden opgeslagen in het cliëntvolgsysteem. Ook worden de gegevens geanonimiseerd gebruikt voor onderzoek. Het dossier wordt tien jaar bewaard, daarna wordt het verwijderd.

Een cliënt heeft te allen tijde recht op inzage in het dossier. Hij/zij kan hiervoor een verzoek doen bij het Regionaal Meldpunt OGGz, via meldpuntoggz@ggdflevoland.nl.


Eigen bijdrage
Voor Beschermd Wonen wordt een eigen bijdrage gevraagd. Het CAK stelt de hoogte van de eigen bijdrage vast en int deze. Er wordt rekening gehouden met inkomen, vermogen en verblijfsduur in de instelling. Na betaling blijft in ieder geval een bedrag over dat gelijk is aan het zak‐ en kleedgeld. Het CAK int de eigen bijdrage maandelijks en stuurt daarvoor een factuur naar de cliënt.

Veel gestelde vragen

Aanmelding
1. Wie kan beschermd wonen aanvragen?
Professionals kunnen namens hun cliënt beschermd wonen aanvragen. Wanneer er sprake is van zorg die wordt gefinancierd middels PGB kan diegene die de zorg biedt ook een aanvraag doen. Als er geen verwijzer betrokken is en de omgeving wil toch graag een aanvraag doen voor beschermd wonen voor een familielid, dan kunnen zij naar de huisarts gaan of contact zoeken met het sociale wijkteam. Zij kunnen de aanvraag indienen.

2. Moet ik nu in Flevoland wonen om hier beschermd wonen aan te vragen?
Nee, iedereen kan beschermd wonen aanvragen in Flevoland, ongeacht de huidige woonplaats. De toegang tot de beschermde woonvormen in Flevoland wordt gedaan door GGD Flevoland.

3. Ik wil beschermd wonen buiten Flevoland, kan ik dat bij GGD Flevoland aanvragen?
Nee. Alleen de toegang van beschermde woonvormen in Flevoland kunnen aangevraagd worden bij GGD Flevoland. Als u bijvoorbeeld in Amsterdam beschermd wil wonen, kunt u contact opnemen met de gemeente Amsterdam om te vragen waar u beschermd wonen kan aanvragen.

4. Hoe lang duurt het voordat ik een besluit ontvang?
De wettelijke termijn om van een aanvraag tot een besluit te komen is acht weken. De termijn gaat in op het moment dat een volledig aanvraagformulier ontvangen is door GGD Flevoland. Echter, als het gesprek door toedoen van de professional of cliënt niet binnen twee weken ingepland kan worden, zal de termijn pas ingaan op het moment dat het gesprek plaatsvindt.

5. Ik kan niet op de voorgestelde datum voor het gesprek, wat nu?
Vanwege de wettelijke behandeltermijn van acht weken, plant GGD Flevoland binnen twee weken na ontvangst van de volledige aanvraag een gesprek in. Als u niet op de voorgestelde datum kan, neemt u contact op met GGD Flevoland via meldpuntoggz@ggdflevoland.nl of via 088-0029915 keuze 3. Er wordt gezocht naar een nieuwe datum, maar als deze te ver in de toekomst ligt, wordt met u besproken dat de behandeltermijn van acht weken later ingaat.

6. Wat zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen voor Beschermd wonen?

 1. Client is ouder dan 18 jaar;
 2. Client heeft een actuele psychiatrische diagnose;
 3. Client heeft 24 uur per dag hulp en begeleiding nodig;
 4. Client is op zoek naar een beschermde woonvorm in Flevoland.
Het uitgangspunt bij Beschermd Wonen is dat behandeling voorliggend is. Dit betekent dat beschermd wonen pas aangevraagd kan worden, als er eerst behandeling plaats heeft gevonden.

7. Er is geen DSM diagnose, wat nu?
Een DSM diagnose is een voorwaarde voor beschermd wonen. Als er geen DSM diagnose is, dan dient contact opgenomen te worden met een GGz instelling.

8. De DSM diagnose is ouder dan twee jaar, wat nu?
Neem telefonisch contact op met GGD Flevoland via 088-0029915 keuze 3. Uw vraag wordt multidisciplinair besproken.

9. Waarom kan beschermd wonen pas aangevraagd worden als iemand 17 jaar en 9 maanden is?
Beschermd wonen vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning kan pas worden ingezet als iemand 18 jaar is, daarvoor valt de jongere nog onder de Jeugdwet. Een aanvraag voor beschermd wonen kan pas drie maanden voor zijn/haar 18e verjaardag in behandeling genomen worden. Ook dit is een wettelijke bepaling. Voor behandeling/begeleiding vanuit de Jeugdwet, kunt u contact opnemen met de gemeente.

10. Waarom moet ik een aanvraag doen bij GGD Flevoland?
Vanaf 1 januari 2015 is de gemeente grotendeels verantwoordelijk voor beschermd wonen, via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). De gemeenten in Flevoland hebben de toegangsbepaling van Beschermd Wonen belegd bij GGD Flevoland. GGD Flevoland kan een besluit voor Beschermd Wonen tot maximaal drie jaar afgeven.

11.Kan ik de aanmelding alleen maar via de website doen?
In principe wel. Mocht de website niet bereikbaar zijn, dan kunt u contact opnemen via GGD Flevoland (088-0029915 keuze 3).

12.Als verwijzer wil ik een cliënt aanmelden die in een crisissituatie verblijft. Kan mijn aanvraag sneller in behandeling genomen worden?
Dit is niet mogelijk. Voor crisissituaties kunt u terecht bij de huisarts of de crisisdienst.

13.Krijgt de cliënt/organisatie een oproep van de GGD wanneer het besluit afloopt?
De cliënt is zelf verantwoordelijk voor zijn besluit en er zal tijdig (drie maanden voor het aflopen van de beschikking) een nieuwe aanvraag ingediend moeten worden.


Gesprek
14. Hoe lang duurt het gesprek?
Het gesprek duurt maximaal 45 minuten.

15. Wat wordt er tijdens het gesprek gevraagd?
De toegangsbepaler van GGD Flevoland neemt samen met u en uw begeleider het aanvraagformulier door. Er worden verdiepende vragen gesteld, zodat er een goed beeld ontstaat over uw mogelijkheden. Ook wordt er een vragenlijst afgenomen (zelfredzaamheidsmatrix) om te bepalen hoe goed u uzelf kan redden in de maatschappij.

16. Mag een cliënt alleen op gesprek komen?
Ja, dit mag. Het is vaak voor de cliënt en voor de medewerker van de GGD wel prettig als er een verwijzer mee komt. Deze kan steunend zijn en daarnaast informatie aanvullen.


Besluit
17. Hoe lang mag ik beschermd wonen?
Hoe lang u beschermd mag wonen is afhankelijk van het besluit van GGD Flevoland. Op basis van enkele kenmerken wordt bepaald of u één, twee of drie jaar beschermd kan wonen. De termijn gaat in op de dag dat het besluit wordt afgegeven. Het kan zo zijn dat de instelling waar u graag beschermd wil wonen een wachtlijst heeft. De tijd dat u op een wachtlijst staat gaat af van de duur van het beschermd wonen. Als voorbeeld: in het besluit gedateerd op 1 februari 2015 staat dat u twee jaar beschermd mag wonen. U wil graag bij een instelling wonen die op dit moment een wachtlijst heeft. U kunt daar uiteindelijk 1 augustus terecht. U kunt nog anderhalf jaar beschermd wonen.

18. Ik sta op een wachtlijst, krijg ik nu wel hulp?
Het kan zijn dat de instelling waar u graag wilt wonen, een wachtlijst heeft. In de periode dat u op de wachtlijst staat, ontvangt u zorg van de betreffende instelling. Niet alle instellingen hebben een wachtlijst, misschien dat u ook kan kijken naar een instelling zonder wachtlijst.

19. Hoe kan ik in bezwaar gaan tegen het besluit?
Als u het niet eens bent met het besluit, dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij:

Bezwaarschriftencommissie van de gemeente Almere
Postbus 200
1300 AE Almere

U heeft hiervoor zes weken de tijd. Deze zes weken beginnen op de dag dat het besluit verzonden is. In het bezwaarschrift vermeldt u waarom u het niet eens bent met dit besluit. Vergeet hierbij niet uw naam en adres te vermelden en het bezwaarschrift te ondertekenen.

20. Ik wil graag dagbesteding toevoegen aan mijn besluit. Moet ik dit apart aanvragen?
Nee, dat hoeft u niet apart aan te vragen. Per januari 2015 zit dit automatisch in uw besluit, ook als dit een besluit is voor januari 2015. Als uw indicatie is verlopen en u doet een aanvraag voor verlenging wordt de dagbesteding hier dus automatisch in meegenomen.

21.Regelt GGD Flevoland ook de plaatsing van cliënt bij een instelling?
GGD Flevoland regelt de plaatsing niet. U kunt samen met uw verwijzer een instelling zoeken die bij u en uw problematiek past. Als u hierbij hulp wilt, kan GGD Flevoland hierin adviseren. De verwijzer kan u bij het verdere proces ondersteunen.


Financiering
22. Wie betaalt mijn geneeskundige behandeling als ik beschermd woon?
Uw zorgverzekeraar betaalt uw geneeskundige behandeling.

23.Kan de GGD ook een beschikking in ZIN omzetten naar PGB of andersom?
Nee, dit doet de GGD niet. De Centrumgemeente Almere is hier verantwoordelijk voor. U kunt contact opnemen met het WMO-loket van de Centrumgemeente en zij kunnen u verder helpen.

Onderstaande vragen dienen met ‘ja’ beantwoord te worden, voordat het aanmeldformulier zichtbaar wordt:

Iemand mag beschermd wonen als hij/zij 18 jaar of ouder is, een aanvraag voor beschermd wonen mag gedaan worden als iemand 17 jaar en 9 maanden is. Neem contact op met het betreffende wijkteam voor begeleiding en behandeling voor kinderen onder de 18 jaar.
Neem contact op met het Regionaal Meldpunt OGGz via 088-0029915 keuze 3.
Neem contact op met het wijkteam in uw gemeente.
Neem contact op met de gemeente waar cliënt beschermd wil wonen.
Nog niet alle velden zijn correct ingevuld.