Aanmeldformulier beschermd wonen Flevoland

Waarvoor is dit formulier?

Bij beschermd wonen gaat het om het bieden van onderdak en begeleiding aan personen met een psychische aandoening. Het gaat om personen bij wie op participatie gerichte ondersteuning vanuit een beschermende woonomgeving centraal staat.

Onder beschermd wonen wordt in de Wmo 2015 verstaan:

 • wonen in een accommodatie van een instelling;
 • met het daarbij behorende toezicht en begeleiding;
 • gericht op het bevorderen en herstel van zelfredzaamheid en participatie;
 • gericht op het bevorderen van het psychisch en psychosociaal functioneren;
 • gericht op stabilisatie van een psychiatrisch ziektebeeld;
 • gericht op het voorkomen van verwaarlozing of maatschappelijke overlast;
 • gericht op het afwenden van gevaar voor cliënt of anderen;
 • bestemd voor personen met psychische of psychosociale problemen, die niet in staat zijn zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving.

GGD Flevoland bepaalt, aan de hand van criteria die door de zes gemeenten in Flevoland zijn opgesteld, of iemand toegang krijgt tot een plek in een beschermde woonvorm in Flevoland. Het betreft hier de gemeenten Almere, Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde.

De aanvraag voor beschermd wonen moet gedaan worden door een professional/begeleider via deze website. Vul daarvoor eerst de vragen hiernaast in.

U kunt GGD Flevoland bereiken via meldpuntoggz@ggdflevoland.nl of via 088-0029915.

Toelichting

Van AWBZ naar Wmo
Op 1 januari 2015 is het beschermd wonen vanuit de AWBZ voor een groot gedeelte naar de Wmo overgeheveld. Dit betekent dat niet meer het Rijk, maar de gemeenten verantwoordelijk zijn voor beschermd wonen. Daarmee zijn er ook nieuwe toegangsregels bepaald. Er wordt veel meer gekeken naar wat een persoon wel kan, en wat hij met hulp van zijn/haar omgeving zou kunnen, dan naar wat een persoon niet kan.

Indien het een indicatiebesluit beschermd wonen betreft van het CIZ dat na 1 januari 2015 nog doorloopt, geldt er een overgangsregeling. De overgangsregeling geldt voor de duur van het indicatiebesluit, maar uiterlijk tot en met 31 december 2019. De regeling houdt in dat het recht op beschermd wonen blijft bestaan, ook al valt dat niet langer onder de AWBZ.


Aanmeldprocedure
Aanvraagformulier
Een professional/begeleider moet namens cliënt een aanvraag doen voor beschermd wonen. Een aanvraag voor beschermd wonen kan alleen gedaan worden als cliënt

 • 18 jaar is of binnen drie maanden 18 jaar wordt;
 • een actuele psychiatrische diagnose heeft;
 • 24 uur per dag toezicht en begeleiding nodig heeft;
 • op zoek is naar een beschermde woonvorm in Flevoland.

Het invullen van het aanmeldformulier kost gemiddeld 45 minuten. Tussentijds kan het formulier niet opgeslagen worden, houdt hier rekening mee. Hier kan een pdf versie van het aanmeldformulier gevonden worden, het is verstandig om deze door te nemen voordat begonnen wordt met het invullen van het aanvraagformulier op de website. Zo moeten bijvoorbeeld de actuele diagnose en een eventuele rapportage van de IQ test bijgevoegd worden. Zorg dus dat u deze documenten digitaal beschikbaar heeft (max. grootte 5MB per document).

De aanvraag wordt pas in behandeling genomen als het formulier volledig is ingevuld. Mochten er nog onderdelen missen, dan krijgt u twee weken de tijd om de aanvraag te vervolledigen.


Gesprek
Medewerkers van GGD Flevoland nodigen cliënt en professional uit voor een gesprek op een kantoor van GGD Flevoland (Lelystad, Almere of Emmeloord). De medewerker bespreekt het aanmeldformulier met cliënt en professional, en toetst hoe zelfredzaam cliënt is. Dit gebeurt door middel van het invullen van de zelfredzaamheidsmatrix (www.zelfredzaamheidmatrix.nl). Het gesprek duurt ongeveer 45 minuten.


Besluit
Binnen acht weken na ontvangst van een volledig ingevuld aanmeldformulier, ontvangen cliënt en professional het besluit. Bij een toekenning van beschermd wonen, geeft GGD Flevoland daarbij ook aan voor welk profiel er een toekenning is afgegeven. Er bestaan twee profielen:

 • Profiel Midden (voormalig ZZP 3 en 4): de te realiseren doelstellingen van dit profiel zijn begeleiding gericht op stabilisatie, ontwikkeling waar mogelijk en/of herstel van de zelfregie).
 • Profiel Hoog (voormalig ZZP 5 en 6): de te realiseren doelstellingen van dit profiel zijn intensieve begeleiding gericht op stabilisatie, beheersbaar houden van de situatie, ontwikkeling waar mogelijk en ondersteuning bij achteruitgang.
Beschermd wonen wordt toegekend voor maximaal drie jaar. Als beschermd wonen niet toegekend wordt, kan contact opgenomen worden met het betreffende wijkteam zodat er andere typen begeleiding ingezet kunnen worden.


Financieringsvorm
Beschikt de instelling waar beschermd wonen wordt afgenomen over een subsidierelatie met de gemeente, dan wordt beschermd wonen bekostigd via zorg in natura (ZIN). De gemeente en de instelling regelen de administratie rondom beschermd wonen.

Het is mogelijk om beschermd wonen te bekostigen via een persoonsgebonden budget (PGB) wanneer cliënt woonachtig is in een kleinschalige instelling voor beschermd wonen op PGB basis. Dit kan opgegeven worden bij de aanvraag voor beschermd wonen. Na een beschikking voor beschermd wonen wordt er door GGD Flevoland getoetst of cliënt in aanmerking komt voor een PGB.


Registratie van gegevens
Het aanvraagformulier, de toegevoegde bijlagen, het gespreksverslag, de ingevulde zelfredzaamheidsmatrix en het uiteindelijke besluit worden opgeslagen in het beveiligde cliëntvolgsysteem van GGD Flevoland, Regionaal Meldpunt OGGz. Alleen medewerkers van GGD Flevoland die betrokken zijn bij beschermd wonen, hebben inzage in het dossier. Bij de aanvraag van een beschermd wonen plek gaat cliënt ermee akkoord dat zijn gegevens worden opgeslagen in het cliëntvolgsysteem. Ook worden de gegevens geanonimiseerd gebruikt voor onderzoek. Het dossier wordt tien jaar bewaard, daarna wordt het verwijderd.

Een cliënt heeft te allen tijde recht op inzage in het dossier. Hij/zij kan hiervoor een verzoek doen bij het Regionaal Meldpunt OGGz, via meldpuntoggz@ggdflevoland.nl.


Eigen bijdrage
Voor beschermd wonen wordt een eigen bijdrage gevraagd. Het CAK stelt de hoogte van de eigen bijdrage vast en int deze. Er wordt rekening gehouden met inkomen, vermogen en verblijfsduur in de instelling. Na betaling blijft in ieder geval een bedrag over dat gelijk is aan het zak‐ en kleedgeld. Het CAK int de eigen bijdrage maandelijks en stuurt daarvoor een factuur naar cliënt.

Veel gestelde vragen

Aanmelding
1. Waarom wordt een aanvraag voor beschermd wonen ingediend bij GGD Flevoland?
Vanaf 1 januari 2015 is de gemeente grotendeels verantwoordelijk voor beschermd wonen, via de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). De gemeenten in Flevoland hebben de toegangsbepaling van beschermd wonen belegd bij GGD Flevoland. GGD Flevoland kan een besluit voor beschermd wonen tot maximaal drie jaar afgeven.

2. Wie kan beschermd wonen aanvragen?
Professionals kunnen namens hun cliënt beschermd wonen aanvragen. Wanneer er sprake is van zorg die wordt gefinancierd middels PGB kan diegene die de zorg biedt ook een aanvraag doen. Als er geen verwijzer betrokken is en de omgeving wil toch graag een aanvraag doen voor beschermd wonen voor een familielid, dan kunnen zij naar de huisarts gaan of contact zoeken met het sociaal wijkteam. Zij kunnen de aanvraag indienen.

3. Moet cliënt in Flevoland wonen om hier beschermd wonen aan te vragen?
Wanneer cliënt buiten Flevoland woonachtig is, wordt er door GGD Flevoland getoetst of cliënt regiobinding heeft. Deze toetst vindt plaatst alvorens een aanvraag voor beschermd wonen kan worden ingediend. GGD Flevoland voert deze toets uit in opdracht van de centrumgemeente Almere. Deze toets staat omschreven en wordt uitgevoerd volgens de criteria die gesteld zijn in de handreiking landelijke toegankelijkheid, opgesteld door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Wanneer cliënt dus woonachtig is buiten Flevoland, kunt u contact opnemen met het meldpunt OGGz, 088-0029915. Er wordt u een vragenlijst toegestuurd die u samen met cliënt invult en kunt retourneren naar meldpuntoggz@ggdflevoland.nl, onder vermelding toets landelijke toegankelijkheid. Medewerkers van het team beschermd wonen voeren de toets uit waarna u en cliënt schriftelijk op de hoogte worden gesteld van de uitkomst. Bij een positief besluit kunt u een aanvraag indienen voor beschermd wonen via onze website.

4. Cliënt wil beschermd wonen buiten Flevoland, kan dat bij GGD Flevoland worden aangevraagd?
Nee. Alleen de toegang van beschermde woonvormen in Flevoland kunnen aangevraagd worden bij GGD Flevoland. Als cliënt bijvoorbeeld in Amsterdam beschermd wil wonen, kunt u contact opnemen met de gemeente Amsterdam om te vragen waar cliënt beschermd wonen kan aanvragen.

5. Wat zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen voor beschermd wonen?

 1. Cliënt is ouder dan 18 jaar;
 2. Cliënt heeft een actuele psychiatrische diagnose;
 3. Cliënt heeft 24 uur per dag toezicht en begeleiding nodig;
 4. Cliënt is op zoek naar een beschermde woonvorm in Flevoland.

6. Er is geen DSM-diagnose aanwezig, wat nu?
Een DSM-diagnose is een voorwaarde voor beschermd wonen. Als er geen DSM-diagnose is, dan dient contact opgenomen te worden met een GGZ-instelling.

7. De DSM-diagnose is enige jaren oud en/of niet meer actueel, wat nu?
Neem telefonisch contact op met GGD Flevoland via 088-0029915. Uw vraag wordt multidisciplinair besproken.

8. Hoe lang duurt het voordat cliënt/professional een besluit ontvangt?
De wettelijke termijn om van een aanvraag tot een besluit te komen is acht weken. De termijn gaat in op het moment dat een volledig aanvraagformulier ontvangen is door GGD Flevoland. Echter, als het gesprek door toedoen van de professional of cliënt niet binnen twee weken ingepland kan worden, zal de termijn pas ingaan op het moment dat het gesprek plaatsvindt.

9. De voorgestelde datum voor het gesprek komt ongelegen, wat nu?
Vanwege de wettelijke behandeltermijn van acht weken, plant GGD Flevoland binnen twee weken na ontvangst van de volledige aanvraag een gesprek in. Als u niet op de voorgestelde datum kan, neemt u contact op met GGD Flevoland via meldpuntoggz@ggdflevoland.nl of via 088-0029915. Er wordt gezocht naar een nieuwe datum, maar als deze te ver in de toekomst ligt, wordt met u besproken dat de behandeltermijn van acht weken later ingaat.

10. Waarom kan beschermd wonen pas aangevraagd worden als iemand 17 jaar en 9 maanden is?
Beschermd wonen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning kan pas worden ingezet als iemand 18 jaar is, daarvoor valt de jongere nog onder de Jeugdwet. Een aanvraag voor beschermd wonen kan pas drie maanden voor zijn/haar 18e verjaardag in behandeling genomen worden. Ook dit is een wettelijke bepaling. Voor behandeling/begeleiding vanuit de Jeugdwet, kunt u contact opnemen met de gemeente.

11. Kan de aanmelding alleen via de website worden gedaan?
In principe wel. Mocht de website niet bereikbaar zijn, dan kunt u contact opnemen met GGD Flevoland (088-0029915).

12. Kan de aanvraag sneller in behandeling worden genomen indien cliënt zich in een crisissituatie bevindt?
Dit is niet mogelijk. Voor crisissituaties kunt u terecht bij de huisarts of de crisisdienst.

13. Krijgt cliënt/organisatie een oproep van GGD Flevoland wanneer het besluit afloopt?
Cliënt is zelf verantwoordelijk voor zijn besluit en er zal tijdig (drie maanden voor het aflopen van de beschikking) een nieuwe aanvraag ingediend moeten worden.


Gesprek
14. Hoe lang duurt het gesprek?
Het gesprek duurt maximaal 45 minuten.

15. Wat wordt er tijdens het gesprek gevraagd?
De toegangsbepaler van GGD Flevoland neemt samen met cliënt en begeleider het aanvraagformulier door. Er worden verdiepende vragen gesteld, zodat er een goed beeld ontstaat over de mogelijkheden. Ook wordt er een vragenlijst ingevuld (zelfredzaamheidsmatrix) om te bepalen hoe goed cliënt zich kan redden in de maatschappij.

16. Mag cliënt alleen op gesprek komen?
Ja, dit mag, echter is dit niet wenselijk. Het is voor cliënt en voor de medewerker van GGD Flevoland vaak prettig als er een verwijzer mee komt. Deze kan steunend zijn en daarnaast informatie aanvullen.


Besluit
17. Hoe lang kan cliënt beschermd wonen?
Hoe lang een cliënt beschermd mag wonen is afhankelijk van het besluit van de gemeente Almere, na het advies van GGD Flevoland. Op basis van bepaalde criteria wordt bepaald of dit één, twee of drie jaar wordt. De termijn gaat in op de dag dat het besluit wordt afgegeven. Het kan zo zijn dat de instelling van voorkeur een wachtlijst hanteert. De tijd dat cliënt op een wachtlijst staat gaat af van de duur van het beschermd wonen. Als voorbeeld: in het besluit gedateerd op 1 februari 2015 wordt voor twee jaar beschermd wonen afgegeven. Cliënt wil graag bij een instelling wonen die op dit moment een wachtlijst heeft en kan daar uiteindelijk 1 augustus terecht. Cliënt kan dan nog anderhalf jaar beschermd wonen.

18. Regelt GGD Flevoland ook de plaatsing van cliënt bij een instelling?
GGD Flevoland regelt de plaatsing niet. Cliënt kan samen met u als verwijzer een instelling zoeken die passend is bij cliënt en diens problematiek. Als u hierbij hulp wilt, kan GGD Flevoland hierin adviseren.

Per januari 2018 is GGD Flevoland, in samenwerking met en in opdracht van de centrumgemeente Almere, verantwoordelijk voor het wachtlijstbeheer. Dit houdt in dat er na het afgeven van de beschikking voor beschermd wonen, wordt gekeken welke beschermde woonvorm het meest passend is voor cliënt. Hierbij wordt er gekeken naar het brede aanbod binnen Flevoland en waar er een plek vrij is. Client kan altijd een voorkeur aangeven voor een specifieke woonvorm. Dit is leidend.

19. Cliënt staat op een wachtlijst, krijg hij/zij nu wel hulp?
Het kan zijn dat de instelling van voorkeur een wachtlijst hanteert. In de periode dat cliënt op de wachtlijst staat, kan hij/zij zorg van de betreffende instelling ontvangen. Niet alle instellingen hebben een wachtlijst, daarom adviseert GGD Flevoland om ook naar andere instellingen te kijken zonder wachtlijst.

20. Hoe kan er bezwaar ingediend worden tegen het besluit?
Als u het niet eens bent met het besluit, dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij:

Bezwaarschriftencommissie van de gemeente Almere
Postbus 200
1300 AE Almere

U heeft hiervoor zes weken de tijd. Deze zes weken beginnen op de dag dat het besluit verzonden is. In het bezwaarschrift vermeldt u waarom u het niet eens bent met dit besluit. Vergeet hierbij niet uw naam en adres te vermelden en het bezwaarschrift te ondertekenen.

21. Kan er dagbesteding worden toegevoegd aan het besluit en moet dit apart worden aangevraagd?
Nee, dat hoeft u niet apart aan te vragen. Per januari 2015 zit dit automatisch in het besluit, ook als dit een besluit is voor januari 2015. Als de indicatie is verlopen en u doet een aanvraag voor verlenging wordt de dagbesteding hier dus automatisch in meegenomen.


Financiering
22. Wie betaalt de geneeskundige behandeling als cliënt beschermd woont?
De zorgverzekeraar betaalt de geneeskundige behandeling.

23. Kan GGD Flevoland ook een beschikking in ZIN omzetten naar PGB of andersom?
Nee, dit doet GGD Flevoland niet. De centrumgemeente Almere is hier verantwoordelijk voor. U kunt contact opnemen met het team Beschermd Wonen van de centrumgemeente Almere en zij kunnen u verder helpen.

Indien cliënt niet woonachtig is in Flevoland of regiobinding toegekend heeft gekregen dient u eerst contact op te nemen met GGD Flevoland. U krijgt dan via het meldpunt OGGz (te bereiken via meldpuntoggz@ggdflevoland of 088-0029915) een vragenlijst toegestuurd. Deze kunt u ingevuld retourneren waarna GGD Flevoland toetst of cliënt voldoet aan de criteria van de landelijke toegankelijkheid, opgesteld door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Zie verder de uitleg bij het item “toelichting” op de website, vraag 3.

Onderstaande vragen dienen met ‘ja’ beantwoord te worden, voordat het aanmeldformulier zichtbaar wordt:

Iemand mag beschermd wonen als hij/zij 18 jaar of ouder is, een aanvraag voor beschermd wonen mag gedaan worden als iemand 17 jaar en 9 maanden is. Neem contact op met het betreffende wijkteam voor begeleiding en behandeling voor kinderen onder de 18 jaar.
Neem contact op met het Regionaal Meldpunt OGGz via 088-0029915 keuze 3.
Neem contact op met het wijkteam in uw gemeente.
Neem contact op met de gemeente waar cliënt beschermd wil wonen.

Let op:
Zorg dat u de volgende documenten bij de hand heeft, deze dienen tijdens de aanmeldprocedure geüpload te worden:

 • actuele DSM-diagnose op instellingspapier en ondertekend door een bevoegd persoon;
 • indien het een aanvraag voor een verlenging van een beschikking betreft, een actueel begeleidingsplan;
 • indien aanwezig, IQ-test;
 • indien aanwezig, gespreksverslag wijkteam.
Een document mag niet groter zijn dan 5MB.
Het invullen van het aanmeldformulier kost gemiddeld 45 minuten. Tussentijds kan het formulier niet opgeslagen worden, houdt hier rekening mee. Een kopie van de aanvraag kunt u aan het eind van de procedure downloaden, u dient hiervoor de beschikking te hebben over een PDF-reader.

Nog niet alle velden zijn correct ingevuld.

Beschermd wonen met een persoonsgebonden budget (PGB)

Namens u heeft uw zorgverlener een aanvraag ingediend voor beschermd wonen bij GGD Flevoland. Vervolgens heeft u een besluitbrief ontvangen van de gemeente Almere met hierin informatie over uw beschikking. Als u beschermd gaat wonen wordt dit gefinancierd middels Zorg in Natura (ZIN) of een Persoonsgebonden budget (PGB). U heeft voor een instelling gekozen waarbij wordt gewerkt met een PGB. Voordat dit PGB aan u wordt toegekend wordt er getoetst of u of uw vertegenwoordiger PGB-vaardig is. Per 1 januari 2017 ligt deze taak bij GGD Flevoland. Hoe dit in zijn werk gaat wordt middels de volgende stappen nader toegelicht.


 1. U kunt er voor kiezen om zelf het PGB te beheren of om hier iemand voor aan te wijzen.
 2. De PGB-beheerder vult het uitvoeringsplan in. In dit plan beschrijft u waarom u kiest voor een PGB, waar u de ondersteuning zal inkopen, op welke manier dit bijdraagt aan participatie en zelfredzaamheid en hoe u de kwaliteit van de ondersteuning wilt gaan borgen. U kunt dit uitvoeringsplan hieronder downloaden.
 3. Nadat u het plan heeft ingevuld, stuurt u het plan op naar het volgende e-mailadres: meldpuntoggz@ggdflevoland.nl
 4. GGD Flevoland nodigt de PGB-beheerder uit voor een gesprek over het uitvoeringsplan. Indien u voor vertegenwoordiging heeft gekozen wordt deze persoon ook uitgenodigd voor dit gesprek.
 5. Naar aanleiding van het gesprek geeft GGD Flevoland aan de gemeente Almere een advies over het gebruik van het PGB.
 6. Binnen acht weken na inlevering van het uitvoeringsplan bij GGD Flevoland stuurt de gemeente Almere u een brief met het besluit.
 7. Indien het besluit positief is stuurt u de zorgovereenkomst(en) op naar de gemeente Almere via e-mailadres beschermdwonen@almere.nl.
 8. De gemeente Almere en de SVB controleren uw zorgovereenkomst(en). Na akkoord staat uw PGB klaar bij de SVB.
 9. U kunt beschermd gaan wonen bij de instelling van uw keuze.

Uitvoeringsplan

U kunt hier het uitvoeringsplan downloaden.